Nieuwsbrief Januari

Hospitalisatieverzekering

Schadevergoeding als u het voortzetten van polis niet toelicht?

Volgens de wet moet u een vertrekkend werknemer informeren over zijn mogelijkheid om de collectieve hospitalisatiepolis individueel verder te zetten. Wat riskeert u als u niet kunt bewijzen dat u dit gedaan hebt? Een recent arrest licht toe...

Laat een vertrekkende werknemer een document tekenen waaruit blijkt dat u hem geïnformeerd hebt dat hij de hospitalisatiepolis zelf kan voortzetten. Kunt u niet bewijzen dat dit gebeurd is, dan riskeert u nl. een schadevergoeding te moeten betalen, al kunt u die proberen te beperken op basis van een mogelijke ‘gedeelde verantwoordelijkheid’.

Groepsverzekering

Vennootschap en groepsverzekering bij verkoop?

Groepsverzekering. Onder bepaalde voorwaarden, waaronder de zgn. 80%-grens, kan uw vennootschap de premies voor een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) waarvan u de begunstigde bent, in aftrek nemen van de belastbare inkomsten.

Wat als de vennootschap wordt verkocht? De overnemer zal normaal gezien geen premies meer betalen voor uw groepsverzekering/IPT. U blijft uw rechten behouden op de spaarreserve. Het kapitaal zit immers niet in de vennootschap, maar bij de verzekeringsmaatschappij, de polis is een verbintenis ten aanzien van uzelf. Dit geldt evenzeer bij vereffening of faillissement.

Actualiteit - Vennootschappen

Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing op alle vennootschappen sinds die datum zijn opgericht. Voor bestaande vennootschappen loopt voor dwingende wetsbepalingen de termijn van vier jaar tot en met 31 december 2023, waarbinnen de verplichting bestaat de statuten van uw vennootschap aan het nieuwe WVV aan te passen.

In het licht hiervan zullen de komende maanden en jaren vele vennootschappen de statuten wijzigen. Dit is het uitgelezen moment om met uw notaris of raadsman de statuten wat meer ‘op maat’ uit te werken gezien het nieuw WVV meer mogelijkheden biedt. Een voorbeeld betreft beleggingen in de vennootschap waarbij het maatschappelijk doel melding maakt.

Onderaanneming

Rechtstreekse vordering

De hoofdaannemer betaalt de facturen bijvoorbeeld niet. Bij werkzaamheden als onderaannemer kan in dit geval een rechtstreekse vordering ingesteld bij de bouwheer of rechtstreeks bij de klant van uw contractant, meestal de bouwheer. De procedure kan ingeroepen middels een aangetekend schrijven te sturen naar de klant van de hoofdaannemer.

Wanneer bent u daarvoor te laat? In de eerste plaats mag de (hoofd)aannemer aan wie gefactureerd nog niet failliet zijn. Ook als zijn klant ondertussen de eindafrekening betaalde, bent u te laat. Het is dus een kwestie van snel te handelen om deze vordering in te stellen.

De rechtbank oordeelde recent dat clausules, dewelke dit recht beperken, als ongeldig worden beschouwd (kh. Hasselt, 21.02.2018). De rechtstreekse vordering is immers in de wet zelf voorzien.